Vispārīgie noteikumi

1. DEFINĪCIJAS

Telema līgumos izmantotie vispārīgie noteikumi, jēdzieni, definīcijas

 • Aģents – uzņēmums, ko Telema ir pilnvarojusi noslēgt, grozīt vai izbeigt Līgumus, kā arī pārstāvēt Telema jautājumos par Telema pakalpojumiem.
 • Aktīvais periods – laika periods, kurā E-dokumenta detalizēts saturs ir pieejams Telema portālā.
 • Dokumentu pārsūtīšanas laiks – maksimālais laika intervāls starp brīdi, kad dokuments no Partnera ienāk Telema EDI sistēmā, un brīdi, kad tas kļūst pieejams Tirdzniecības partnerim.
 • E-Adrese – e-pasta adrese, kurā nonākušie ziņojumi vienmēr adresēti Partnera finanšu daļai, kas atbildīga par maksājamiem rēķiniem, vai Partnera e-rēķinu adrese.
 • EDI (elektroniskā datu apmaiņa) – EDI ziņojumu (e-dokumentu) pārsūtīšana no vienas datorsistēmas uz otru bez cilvēka starpniecības, izmantojot iepriekš saskaņotus ziņojumu standartus.
 • EDI Pastkaste – starpnieks ROAMING, ERPCLOUD vai PROXY pieslēgumiem.
 • E-Dokuments – strukturizēts ziņojums, kas atbilst saskaņotam standartam, sagatavots datorlasāmā formātā, ko iespējams automātiski un nepārprotami apstrādāt (piemēram, e-rēķini un e-orderi).
 • Galvenais lietotājs – persona, kuru Partneris ir pilnvarojis veikt izmaiņas Partnera iestatījumos Telema portālā.
 • Grāmatvedības programmatūra – Uzskaites programmatūra vai neatkarīga programmatūra, ko Partneris izmanto grāmatvedībai. Līgumā šo jēdzienu izmantos tikai tad, ja nepieciešams norādīt uz atšķirīgu programmatūru.
 • Grāmatvedības programmatūras atbalsts – uzņēmums, kas nodrošina IT atbalstu Partnera grāmatvedības programmatūrai.
 • Konfidenciāla informācija – Līguma jēdzieni un noteikumi, kā arī visi dati, kas ietverti Partnera e-dokumentos.
 • Lietotājs – persona, kuru Partneris ir pilnvarojis izmantot Telema portālu.
 • Līgums – vienošanās starp Telema un Partneri par Telema pakalpojumu sniegšanu Partnerim. Telema vispārīgie noteikumi ir neatņemama jebkura Līguma starp Telema un Partneri sastāvdaļa.
 • Oficiālie paziņojumi – svarīgi biznesa paziņojumi, juridiski paziņojumi un instrukcijas, ar kuriem Puses apmainās, nosūtot ierakstītus pasta sūtījumus uz Uzņēmumu reģistrā norādīto Puses adresi. Oficiālie paziņojumi tiek uzskatīti par piegādātiem piecas darbdienas pēc to nosūtīšanas ierakstītā pasta sūtījumā.
 • Partneris – juridiska persona, kas noslēgusi Līgumu ar Telema par Telema pakalpojumu izmantošanu.
 • Pakalpojuma pieejamība – procentos izteikts laika periods viena mēneša ietvaros, kurā pakalpojums ir pieejams.
 • Pakalpojumu līmeņa vienošanās (SLA) – norāda Telema EDI sistēmas veiktspējas līmeni.
 • Paziņojumu e-pasts – Partnera norādīta e-pasta adrese, uz kuru Partneris saņem visus sistēmas paziņojumus.
 • Pieprasījuma forma – strukturēta pieprasījuma veidlapa, kas pieejama Telema portālā, lai Lietotāji varētu sazināties ar Telema klientu apkalpošanas daļu un pēc iespējas ātrāk saņemt palīdzību.
 • Pieslēgums – datu pārraides metode starp Telema EDI sistēmu un Partneri:
  • EDIDIRECT Pieslēgums – tiešais savienojums starp Telema EDI sistēmu un Partnera uzskaites sistēmu (piemēram, Telema Gateway, Telema EDI moduli);
  • WEB Pieslēgums – Telema pakalpojumu izmantošana Telema portālā;
  • ROAMING Pieslēgums – Telema EDI sistēmas un Partnera savienojums caur citu EDI operatoru;
  • ERPCLOUD Pieslēgums – Pieslēgums caur uzskaites programmatūras mākoņrisinājumu;
  • PROXY Pieslēgums – datu pārsūtīšana, izmantojot Partnera norādītu starpnieku.
  • Kontaktpersona – persona Partnera organizācijā, kuras pienākums ir uzraudzīt un pārbaudīt Līguma izpildi, kā arī informēt savu uzņēmumu un otru Pusi par jebkādiem ar Līgumu saistītiem sarežģījumiem.
 • Pieteikšanās akreditācijas dati – unikāls lietotājvārds un parole, kas nodrošina piekļuvi Telema portālam.
 • Puse apzīmē jebkuru grupu vai organizāciju, kas piedalās līgumā
 • Reģistrēšanas periods – laika periods, kurā E-dokumenta pārsūtīšanas ieraksts (dokumenta veids, numurs, puses, laiki, summas) ir pieejams Telema portālā.
 • Sistēmas uzturēšanas laiks – sistēmas regulārās uzturēšanas un atjaunošanas laiks, kas var izraisīt īslaicīgus pārtraukumus Telema pakalpojumu pieejamībā.
 • Tehniskā Risinājuma Analīze ir Telema sagatavots dokuments (pēc vajadzības),  kurš satur informāciju par sākotnējiem datiem un tehnisko risinājumu, kā arī to apjomu un resursu aprakstu, kas ir nepieciešami aktivizēšanai
 • Telema EDI modulis – īpašs modulis Partnera uzskaites programmatūrā Telema pakalpojumu lietošanai.
 • Telema EDI sistēma – programmatūru un iekārtu sistēma, kas tiek izmantota, lai sniegtu Telema pakalpojumus.
 • Telema eDoc – EDI e-dokumentu formāts, kas balstīts XML formāta datu kodējumā. Telema eDoc formāts ir atvasināts no Igaunijas e-rēķinu standartiem EDIFACT, ISO20022 un citiem atbilstošiem Eiropas EDI standartiem. Tas nosaka dažādus tirdzniecības dokumentu veidus (rēķinus, orderus, paziņojums par nosūtīšanu) un ietver Baltijas un citu kaimiņvalstu mazumtirdzniecības uzņēmumu vajadzības.
 • Telema Gateway – īpaša Partnera IT sistēmā instalēta Telema EDI sistēmas saskarnes lietojumprogramma. Telema Gateway pārsūta e-dokumentus no Partnera sistēmas uz Telema EDI sistēmu, piedāvājot plaša spektra iespējas, tai skaitā, bet ne tikai iepriekšēju datu validāciju un datu modificēšanu.
 • Telema portāls – tīmekļa lietojumprogramma, kas dod iespēju izmantot Telema pakalpojumus un pašapkalpošanās vidi.
 • Telema pakalpojumi – Telema nodrošinātie pakalpojumi Partnerim Līguma ietvaros.
 • Telema un Partneris – katrs atsevišķi Puse, kopā saukti Puses.
 • Tirdzniecības partneri – Partnera klienti un piegādātāji, kuri izmanto vai izmantos Telema EDI sistēmu, lai veiktu datu apmaiņu ar Partneri. Partnera Tirdzniecības partneri ir definēti Telema EDI sistēmā, balstoties tikai Partnera lietotāju skaidri formulētos, rakstveida norādījumos.
 • Uzskaites programmatūra – Partnera izmantotā uzskaites programmatūra.
 • Uzskaites programmatūras atbalsts – uzņēmums, kas nodrošina IT atbalstu Partnera uzskaites programmatūrai.

 

2. PAKALPOJUMI UN ATBALSTS

2.1. Telema EDI sistēma un ar to saistītās intelektuālā īpašuma tiesības pieder Telema un, saskaņā ar Līgumu, Partnerim ir tiesības izmantot tās atbilstoši Līgumā un Noteikumos norādītajiem noteikumiem un vispārīgajiem nosacījumiem.

2.2. Telema nodrošina pakalpojumus atbilstoši Līgumā norādītajiem vispārīgajiem nosacījumiem.

2.2.1. Līgums nosaka vērtības parametriem: Cenu pakete, Aktīvais periods, Reģistrēšanas periods, Dokumentu formāts, Pieslēgums, Uzskaites programmatūra, Uzskaites programmatūras atbalsts, Grāmatvedības programmatūra (ja atšķiras no Uzskaites programmatūras), Grāmatvedības programmatūras atbalsts, Kontaktpersona, Galvenais lietotājs, E-rēķinu adrese, Paziņojumu e-pasts, izmantotie Telema pakalpojumi.

2.2.2. Jebkādas atšķirības no vispārīgiem nosacījumiem ir rakstiski jānorāda Līgumā.

2.3. Papildu Līgumā norādītajiem Telema pakalpojumiem, Telema apņemas sniegt Telema portāla pakalpojumus. Telema portālā pieejams labs Partnera e-dokumentu apmaiņas pārskats:

2.3.1. Detalizēts visu nosūtīto un saņemto dokumentu saturs ir pieejams Aktīvajā periodā;

2.3.2. Pārsūtīšanas reģistra dati ir pieejami Reģistrēšanas periodā;

2.3.3. Partneri var apskatīt saistīto Tirdzniecības partneru datus un nosūtīt jaunus saistīšanas pieprasījumus;

2.3.4. Partneri var meklēt palīdzību jautājumu un atbilžu sadaļā vai izmantot Pakalpojuma pieprasījuma veidlapu neatbildētiem jautājumiem un citiem pakalpojuma pieprasījumiem;

2.3.5. Partneri var administrēt savu lietotāju kontus, uzņēmuma datus, apskatīt informāciju par Telema pakalpojumiem, utt.

2.4. Partnerim ir jānorāda galvenais lietotājs portāla lietošanai, kas būs atbildīgs par lietotāju kontu veidošanu, mainīšanu un slēgšanu. Galvenajam lietotājam ir pienākums informēt lietotājus, lai tie glabātu Pieteikšanās akreditācijas datus slepenībā un neizpaustu tos citām pusēm. Ja pastāv risks, ka Pieteikšanās akreditācijas dati ir izpausti nepilnvarotai trešajai pusei, Galvenais lietotājs atceļ Lietotāja tiesības izmantot Telema portālu.

2.5. Telema pakalpojumu kvalitāte: Telema apņemas nodrošināt pakalpojumus šādā SLA līmenī:

Parametrs Vērtība                                     99%

Pakalpojuma laiks                                     24/7

Pakalpojuma                                              pieejamība

E-Dokumentu pārsūtīšanas laiks          < 15 min

Šie nosacījumi neattiecas uz Sistēmas tehniskās apkopes laiku. Pakalpojuma kvalitātes pasliktināšanās vai daļēja tā nepieejamība šajā laika periodā netiek uzskatīta par SLA pārkāpumu.

2.6. Telema klientu atbalsts:

2.6.1. atbild uz Lietotāju pieprasījumiem darba dienās no 09.00 līdz 17.00. Atbilde uz pieprasījumiem tiek sniegta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā;

2.6.2. vispirms tiek atbildēts uz pieprasījumiem, kas nosūtīti izmantojot Pakalpojumu pieprasījuma veidlapu. Pakalpojuma pieprasījuma veidlapas lietošana garantē drošu un laicīgu informācijas plūsmu, kā arī lietotāja tiesību autentifikāciju;

2.6.3. pie pirmās iespējas sniedz atbildi Lietotāju pieprasījumiem, kas nosūtīti uz support@telema.com;

2.6.4. atbalsts tiek sniegts igauņu, latviešu, lietuviešu, angļu un krievu valodā.

2.7. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus, Telema apņemas:

2.7.1. attīstīt un regulāri atjaunināt Telema EDI sistēmu. Ja sistēmas dēļ nepieciešams īslaicīgi pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, Telema rakstveidā informē Partneri par plānoto Sistēmas tehniskās apkopes laiku vismaz 7 (septiņas) dienas pirms plānotā pārtraukuma;

2.7.2. nodrošināt, ka caur Telema EDI sistēmu Partnerim pārsūtīto e-dokumentu sūtītājs ir tiesīgs Telema EDI sistēmas lietotājs;

2.7.3. nodrošināt, ka dokumenta saturs ir identisks tam, ko sūtītājs nosūtījis;

2.7.4. pārveidot dokumenta formātu klienta lietotajā formātā (kas norādīts Līgumā).

2.8. Lai nodrošinātu vienmērīgu un netraucētu pakalpojumu sniegšanu, Partnerim:

2.8.1. izmantojot Pieprasījuma formu, nekavējoties jāinformē Telema par jebkādiem tehniskiem sarežģījumiem, kas var traucēt Partnerim izmantot Telema pakalpojumus;

2.8.2. jānodrošina piekļuvi kompetentam darbiniekam, lai palīdzētu Telema diagnosticēt, analizēt un atrisināt jebkāda veida tehniskus sarežģījumus, kas varētu rasties. Ja radušies jebkāda veida tehniski sarežģījumi, Partnera Kontaktpersonai jābūt spējīgai nosaukt šo darbinieku un sniegt nepieciešamo kontaktinformāciju;

2.8.3. regulāri jāpārskata ziņojumi, kas nosūtīti uz Paziņojumu e-pastu;

2.8.4. jānodrošina unikālus dokumentu numurus katram dokumentu veidam kalendārā gada ietvaros, lai novērstu dublikātu sūtīšanu uz Telema EDI sistēmu;

2.8.5. jāsaskaņo ar Telema visas izmaiņas uzskaites sistēmā (versiju atjauninājumi un programmatūras izmaiņas), kas varētu ietekmēt e-dokumentu plūsmu, vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.

 

3. DROŠĪBA UN KONFIDENCIĀLA INFORMĀCIJA

3.1. Telema garantē drošu Telema pakalpojumu lietošanu, ieskaitot drošu piekļuvi Telema portālam:

3.1.1. Telema nodrošina lietotāja piekļuvi Telema portālam ar personiskiem Pieteikšanās akreditācijas datiem (lietotājvārds un parole, ID karte, mobilais ID, Google konts vai SmartID);

3.1.2. Pieteikšanās akreditācijas dati ir unikāli un paredzēti tikai personiskai izmantošanai, tos nedrīkst pārsūtīt trešajām pusēm vai izmantot vairāki Lietotāji;

3.1.3. sankcionētai Telema pakalpojumu izmantošanai Lietotājiem nepieciešama sava personiskā e-pasta adrese;

3.1.4. Telema ir tiesības drošības pārkāpuma gadījumā bloķēt Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai gadījumos, kad tos pašus Pieteikšanās akreditācijas datus izmantojis vairāk nekā viens Lietotājs.

3.2. Telema e-dokumentu apmaiņai izmantos šifrētus kanālus.

3.3. Lai nodrošinātu konfidenciālas informācijas aizsardzību no trešajām pusēm, Līguma noteikumi un nosacījumi, kā arī dati, kas ietverti Partnera e-dokumentos, ir konfidenciāli (konfidenciāla informācija).

3.3.1. Konfidenciālu informāciju nedrīkst izpaust trešajai pusei bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas piekrišanas. Puses atbild par to, lai to pārstāvji nenodotu Konfidenciālu informāciju trešajām pusēm bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

3.3.2. Pienākums neizpaust Konfidenciālu informāciju ir saistošs Pusēm vēl 2 (divus) gadus pēc Līguma darbības beigām.

3.3.3. Konfidenciālas informācijas izpaušanas aizliegums neattiecas uz:

   1. organizācijām, kas ir konkrētā e-dokumenta puses (piemēram, sūtītājs, saņēmējs, maksātājs, loģistikas pakalpojuma sniedzējs) un tādēļ arī ir e-dokumenta īpašnieces;
   2. citiem konsolidācijas grupas dalībnieku uzņēmumiem gadījumā, ja Partneris ir konsolidācijas grupas dalībnieks;
   3. organizācijām, kam pēc likuma ir tiesības uz datiem.

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Partnerim ir tiesības:

4.1.1. lietot Telema pakalpojumus un Telema portālu saskaņā ar parakstīto līgumu;

4.1.2. atsaukties uz Telema kā pakalpojumu sniedzēju;

4.1.3. saņemt no Telema ar Līgumu saistītu informāciju saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

4.2. Partneris apņemas:

4.2.1. ievērot Līgumu un Vispārīgos Noteikumus, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa;

4.2.2. informēt savus klientus un piegādātājus, kurus ietekmēs izmaiņas, kas radīsies, uzsākot Telema pakalpojumu izmantošanu, un, ja tas ir nepieciešams, veikt grozījumus attiecīgajos sadarbības līgumos;

4.2.3. savlaicīgi apmaksāt Telema izsniegtos rēķinus par Partnera izmantotajiem pakalpojumiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar savlaicīgi neapmaksātu rēķinu piedzīšanu, ja tas ir nepieciešams;

4.2.4. savlaicīgi veikt Līgumā noteiktās izpildes darbības un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nolīgto Telema pakalpojumu steidzamu aktivizāciju;

4.2.5. nekavējoties informēt Telema par šādiem apstākļiem: izmaiņām Līguma izpildei būtiskā uzņēmuma kontaktinformācijā (piemēram, nosaukums, adrese), kontaktpersonas maiņu, galvenā lietotāja datu maiņu, nepilnvarotu pieteikšanās akreditācijas datu izpaušanu trešajām pusēm vai šāda riska esamību, pret Partneri uzsāktu bankrota vai likvidācijas procesu vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Līguma pienācīgu izpildi.

4.3. Telema ir tiesības:

4.3.1. atsaukties uz Partneri kā Telema pakalpojumu izmantotāju;

4.3.2. nodot prasības pret Partneri, kas radušās savlaicīgi neveiktu maksājumu dēļ, trešajām pusēm un/vai pilnvarot trešās puses piedzīt parādus un pieprasīt, lai Partneris atlīdzina izmaksas, kas radušās no noteiktajos termiņos neapmaksāto rēķinu parādu piedziņas;

4.3.3. atteikties no Līguma noslēgšanas un/vai izbeigt jau noslēgto Līgumu, kā arī neatmaksāt Partnera Līguma noslēgšanas laikā veiktos maksājumus, ja Partneris apzināti sniedzis nepatiesas ziņas vai dokumentus.

4.4. Telema apņemas:

4.4.1. izpildīt līgumsaistības un nodrošināt Telema pakalpojumus atbilstoši Līgumā norādītajiem;

4.4.2. pēc Partnera pieprasījuma sniegt Partnerim informāciju par Telema pakalpojumiem, Līguma noteikumiem un nosacījumiem, izsniegtajiem rēķiniem un nosūtītajiem paziņojumiem;

4.4.3. izpaust informāciju par Partnera uzņēmējdarbību, kas Telema kļuvusi zināma Telema pakalpojumu sniegšanas gaitā, tikai ar Partnera iepriekšēju rakstveida piekrišanu, izņemot gadījumus, kad tiesības vai pienākumu paust šādu informāciju nosaka tiesību akti vai Līgums;

4.4.4. nekavējoties informēt Partneri par šādiem apstākļiem: izmaiņām Telema kontaktinformācijā (piemēram, nosaukums, adrese, tālruņa numurs), kas minēta Līgumā, pret Telema uzsāktu bankrota vai likvidācijas procesu vai citiem apstākļiem, kas var traucēt Līguma pienācīgu izpildi.

4.5. Telema neatbild par:

4.5.1. Tirdzniecības partneru sūtīto transakcijas dokumentu saturu – Telema e-dokumentus satura ziņā (izmantotie lauki, vērtības laukos) pārsūtīs tieši tādus, kādus tos nosūtījuši Tirdzniecības partneri, ja nebūs īpaši pieprasīts savādāk;

4.5.2. Partnera ielādēto Telema EDI sistēmā pamatdatu dokumentu saturu (piemēram, produktu dati, piegādātāju vai klientu dati, cenu lapas, kontu plāns);

4.5.3. Klienta iekšējiem biznesa procesa noteikumiem attiecībā uz e-dokumentu lietošanu vai jebkādu Telema pakalpojumu lietošanu;

4.5.4. jebkādiem zaudējumiem, kas Partnerim vai Tirdzniecības partneriem var rasties sakarā ar pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu saskaņā ar 6.1 un 6.2 punktu, vai Telema pakalpojumu sniegšanas/Līguma izbeigšanu sakarā ar Partnera Līguma nosacījumu neievērošanu. Partnerim ir pienākums informēt Tirdzniecības partnerus par Telema pakalpojumu sniegšanas Partnerim pārtraukšanu vai izbeigšanu;

4.5.5. jebkādām negatīvām sekām, kas radušās Partnerim neinformējot Telema par jebkurām izmaiņām e-dokumentu uzskaites programmatūrā, kā norādīts Līgumā;

4.5.6. ja kāda no Pusēm e-dokumentu nosūtīšanai, reģistrēšanai vai apstrādei izmanto starpnieku pakalpojumus, attiecīgā Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas radušies konkrētā starpnieka rīcības, kļūdu vai neizdarības dēļ attiecīgo pakalpojumu sniegšanas laikā;

4.5.7. ja kādai no Pusēm e-dokumentu nosūtīšanai, reģistrēšanai vai apstrādāšanai nepieciešami starpnieku pakalpojumi, attiecīgā Puse, kurai ir nepieciešami šādi pakalpojumi, ir atbildīga par zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei konkrētā starpnieka rīcības, kļūdu vai neizdarības dēļ attiecīgo pakalpojumu sniegšanas laikā.

4.6. Pušu atbildība

4.6.1. Puses neatbild par netiešiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei un kas cita starpā var ietvert negūto peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, peļņas samazināšanos vai līdzīgus apstākļus, izņemot, ja tie radušies otras Puses lielas nolaidības vai tīšu Līguma nosacījumu pārkāpumu rezultātā.

4.6.2. Puses kompensē viena otrai jebkurus tiešos zaudējumus, kas radušies apstākļos, kuros Puses nav pilnībā rīkojušās saskaņā ar Līgumu.

4.6.3. Lai pieprasītu kompensāciju par zaudējumiem, pieteikuma iesniedzēja Puse informē otru Pusi par nodarīto kaitējumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc zaudējumu konstatēšanas un 6 (sešu) mēnešu laikā pēc zaudējumu nodarīšanas. Pusei, kura iesniegusi pieteikumu, ir pienākums pierādīt šādus zaudējumus.

4.6.4. Par jebkādiem Līguma nosacījumu pārkāpumiem vienā kalendārajā mēnesī Telema kopējā atbildība saskaņā ar Līgumu nepārsniedz kopējo Partnera maksājamo atlīdzības summu par konkrēto mēnesi (tas neietver aktivizācijas maksu un papildu maksas). Šis ierobežojums nav piemērojams gadījumos, kad Telema ir atbildīga par lielu nolaidību vai tīšu Līguma nosacījumu pārkāpumu.

 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Telema izsniegs rēķinu par saviem pakalpojumiem reizi mēnesī. Telema izsniedz rēķinu, balstoties izmantotajos Telema pakalpojumos un Līgumā noteiktajās cenās.

5.2. Ikmēneša maksa par Telema pakalpojumiem tiks aprēķināta sākot ar Aktivizēšanas datumu. Visas summas, kas ir norādītas Līgumā, neietver PVN.

5.3. Rēķinus nosūtīs Partnerim uz e-rēķinu adresi. Puses uzskata elektroniskos rēķinus par līdzvērtīgiem papīra formāta rēķiniem. Ja Partnerim nepieciešami rēķini papīra formātā, Partneris apmaksā ar to sūtīšanu un apstrādi saistītos izdevumus.

5.4. Partnera aktivizēšanas procedūras Telema uzsāks pēc aktivizēšanas maksas saņemšanas no Partnera.

5.5. Rēķina apmaksas termiņš ir 7 (septiņas) dienas pēc rēķinā norādītā rēķina izsniegšanas datuma. Telema uzskata rēķinu par apmaksātu, kad visa rēķinā norādītā summa ir saņemta Telema bankas kontā.

5.6. Rēķinu savlaicīgas neapmaksāšanas gadījumā tiek piemērota soda nauda par kavētu maksājumu 0,05 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavēto dienu. Ar savlaicīgi neapmaksātu rēķinu parādu piedzīšanu saistītos izdevumus sedz Partneris.

5.7. Ja Partneris rakstiski apstrīd Telema izsniegtajā rēķinā norādīto summu pirms apmaksas datuma, bet samaksā summu, ko Partneris uzskata par pareizu, Telema neierobežo un nepārtrauc Pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kamēr pretenzija nav izskatīta. Telema izskata pretenzijas par rēķiniem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.

5.8. Ja Partnera pretenzija par rēķinā norādīto summu izrādās nepamatota, Partneris samaksā apstrīdēto summu, pārskaitot to uz Telema bankas kontu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad ir saņēmis Telema atbildi uz pretenziju. Pretējā gadījumā, saskaņā ar Noteikumiem, Telema ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

5.9. Partnerim ir pienākums informēt Telema par e-rēķinu adreses maiņu, kā arī pienākums savlaicīgi informēt Telema gadījumos, kad ikmēneša rēķins nav saņemts laicīgi.

 

6. TELEMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA

6.1. Partnerim ir tiesības pieteikt brīvprātīgu Telema pakalpojumu sniegšanas apturēšanu uz maksimums 9 (deviņiem) secīgiem mēnešiem, iesniedzot rakstveida pieprasījumu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ar nosacījumu, ka Partneris ir izpildījis visas līgumsaistības un tam nav parādu par Telema pakalpojumiem.

6.2. Telema ir tiesības apturēt Telema pakalpojumu sniegšanu Partnerim, ja:

6.2.1. Partnera rēķina apmaksājamā summa nav ienākusi Telema bankas kontā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas datuma;

6.2.2. Partneris Līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā ir sniedzis nepareizu informāciju;

6.2.3. Partneris nav informējis Telema par izmaiņām savā kontaktinformācijā,

6.2.4. Partnera pārstāvis nav bijis pilnvarots noslēgt Līgumu;

6.2.5. Partneris ir nopietni pārkāpis Līguma nosacījumus;

6.2.6. tiesības apturēt Telema pakalpojumu sniegšanu izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem.

6.3. Apturēšanas procedūra un atjaunošanas noteikumi

6.3.1. Īsi pirms Telema pakalpojumu sniegšanas apturēšanas Telema rakstveidā informē Partnera Kontaktpersonu par tās iemesliem.

6.3.2. Apturēšanas gadījumā Tirdzniecības partneru sūtītie e-dokumenti (ienākošie e-dokumenti) Partnerim, kura pakalpojumi ir apturēti, būs pieejami Telema portālā 2 (divas) nedēļas sākot no apturēšanas brīža.

6.3.3. Lai atjaunotu Telema pakalpojumu sniegšanu, Partneris apmaksā pakalpojumu atjaunošanas maksu 99,00 EUR (deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi) + PVN, kā arī nomaksā visas nesamaksātās summas, soda naudu par kavēto maksājumu un ar parādu piedzīšanu saistītos izdevumus.

6.4. Brīvprātīga līguma izbeigšana

6.4.1. Partneris un Telema var vienpusēji izbeigt Līgumu jebkādu iemeslu dēļ, nosūtot otrai Pusei Oficiālu paziņojumu par to 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

6.4.2. Puses var izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, kad tās par to vienojas. Vienošanās par Līguma izbeigšanu tiek noslēgta rakstveidā, to paraksta abas Puses.

6.5. Telema var izbeigt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, informējot par to Partneri, ja:

6.5.1. Telema pakalpojumu sniegšana kļūst neiespējama, pamatojoties Līguma 6.2.2–6.2.6 punktos;

6.5.2. Partneris nav apmaksājis rēķinu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no rēķinā norādītā apmaksas datuma;

6.5.3. rodas citi atbilstoši apstākļi, kas norādīti piemērojamajos tiesību aktos.

6.6. Ja Telema pakalpojuma izpilde tiek traucēta vai šiem traucējumiem ir citi attaisnojoši iemesli, Telema ir tiesības pārtraukt noteikta Telema pakalpojuma sniegšanu Partnerim, rakstveidā informējot Partneri par to vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

6.7. Ja pēc Līguma darbības beigām Partneris, pamatojoties uz šo Noteikumu 6.5 punktu, vēlas atjaunot Telema pakalpojumu saņemšanu, Partnerim ir jānomaksā parāds Telema, soda nauda par kavēto maksājumu, ar piedzīšanu saistītie izdevumi un aktivizācijas maksa saskaņā ar spēkā esošo cenrādi.

6.8. Līguma pārtraukšana neatbrīvo Partneri no pienākuma apmaksāt saskaņā ar Līgumu sniegtos Telema pakalpojumus.

 

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Puses neatbild par saistību neizpildi, ja neizpildes iemesls ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Puses saprot apstākļus, kas traucē Līguma izpildi, vai neparedzētu notikumus, ko Puses nespēj kontrolēt, t. i., ko tās nespēj ietekmēt un nav varējušas paredzēt (turpmāk tekstā — Nepārvarama vara), piemēram, grozījumi likumdošanā; kara stāvoklis, streiki, lokauti, sacelšanās, blokādes; ugunsgrēki, sprādzieni; stihiskas nelaimes vai ārkārtas laikapstākļi, t. sk. intensīvas lietusgāzes vai snigšana, vētra, pērkona negaiss, sals utt.; elektroapgādes vai elektropārvades traucējumi, trešo pušu radīti sakaru kabeļu un iekārtu fiziski bojājumi, trešajām pusēm piederošu sakaru tīklu vai sakaru līniju kļūdaina darbība vai citi apstākļi, kas rada komunikācijas traucējumus; ļaunprātīgi uzbrukumi Partnera, Telema vai Tirdzniecības partneru interneta pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrai; citi traucējoši apstākļi vai to sekas, kas padara līgumsaistību izpildi neiespējamu un ko Puses nespēj kontrolēt un ietekmēt, vai ko Līguma noslēgšanas brīdī tās nav varējušas ņemt vērā, novērst vai pārvarēt.

7.2. Iepriekšminēto apstākļu izraisītie kavējumi vai kļūdas apakšlīgumu pakalpojumos, ko Telema ir noslēgusi, lai pildītu līgumsaistības, arī ir uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākļiem.

7.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļi tikai daļēji ietekmējuši Puses spēju pildīt līgumsaistības, Puse atbild par tām saistībām, kuru izpildi Nepārvaramas varas apstākļi netraucē.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās neatbrīvo Puses no pienākuma pielietot visus iespējamos līdzekļus, lai izvairītos no zaudējumiem un samazinātu zaudējumus, kas var rasties, nepildot savas līgumsaistības. Iestājoties Nepārvaramas varas apstākļiem, Puses turpina pildīt savas līgumsaistības, tiklīdz Nepārvaramas varas apstākļi tiek novērsti.

7.5. Pusei, kura nepilda savas līgumsaistības Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, ir jāinformē otra Puse par šo apstākli un tā ietekmi uz Puses spēju pildīt pienākumus uzreiz pēc tam, kad apstāklis tai ir kļuvis zināms vai tam būtu jābūt kļuvušam zināmam.

7.6. Ja Nepārvaramas varas apstākļi, kas traucē līgumsaistību izpildi, ilgst vairāk nekā 180 (simt astoņdesmit) dienu, tad katrai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu bez tiesībām prasīt no tā izrietošo zaudējumu atlīdzināšanu.

 

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Puses apņemas pildīt savas līgumsaistības atbilstoši prasībām, rūpīgi, saprātīgi, pēc labas gribas un ņemot vērā pieņemto praksi.

8.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot no Līguma izrietošās tiesības un/vai pienākumus trešajām pusēm bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

8.3. Pušu īpašumtiesību apvienošana, dalīšana vai reorganizācija nav pamats grozījumiem Līgumā vai tā priekšlaicīgai izbeigšanai.

8.4. Ja Partneris nav rakstveidā informējis Telema par izmaiņām Līgumā norādītajā kontaktinformācijā vai citos juridiskajos rekvizītos, tiek uzskatīts, ka Partneris ir saņēmis uz Līgumā norādīto adresi nosūtītos dokumentus un informāciju (rēķini, prasības parāda piedziņai u. c.).

8.5. Ja kāds no Līguma nosacījumiem izrādās pilnībā vai daļēji spēkā neesošs vai nerealizējams, Līguma pārējie nosacījumi paliek spēkā.

8.6. Līguma un/vai Vispārīgo noteikumu grozījumi

8.6.1. Puse, kura vēlas grozīt Līgumu, nosūta otrai Pusei rakstveida Oficiālu paziņojumu par to. Otra puse atbild uz ierosinājumu grozīt Līgumu, nosūtot rakstveida Oficiālu paziņojumu 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no šāda piedāvājuma saņemšanas. Ja otra Puse nesniedz atbildi šajā laika periodā, tiek uzskatīts, ka tā piekrīt ierosinātajiem Līguma grozījumiem.

8.6.2. Telema ir tiesības grozīt un papildināt Noteikumus. Par grozījumiem tiek paziņots pa e-pastu vai pastu vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās datuma, izņemot gadījumus, kad grozījumi izriet no:

a) valsts iestāžu likumdošanas prasībām vai piemērotajiem tiesas spriedumiem;

b) noteiktas sfēras, produktu vai Telema pakalpojumu tehniskās vai saturiskās pilnveides, papildu vai labāku nosacījumu radīšanas Partneriem Telema pakalpojumu izmantošanai;

c) nepieciešamības precizēt Telema pakalpojumu sniegšanas vai izmantošanas noteikumus un nosacījumus.

8.6.3. Ja Partneris nepiekrīt grozījumiem, tas nosūta Oficiālu paziņojumu Telema, un tam ir tiesības izbeigt Līgumu līdz ar grozījumu spēkā stāšanās dienu, bet Partnerim nav tiesību pieprasīt kompensāciju no Telema par nekāda veida zaudējumiem un/vai vērsties pret Telema ar kādiem citiem tiesiskiem līdzekļiem.

8.6.4. Ja Partneris neizmanto savas tiesības izbeigt Līgumu, tiek uzskatīts, ka tas piekrīt grozījumiem un Partnerim nav pretenziju pret Telema saistībā ar grozījumiem. Grozītie Noteikumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un ir saistoši Pusēm līdz ar to spēkā stāšanās dienu.

8.7. Līgumā nenorādītajos jautājumos Puses rīkojas saskaņā ar vietējās valsts spēkā esošo likumdošanu, labām manierēm un praksi.

8.8. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina pārrunu ceļā. Ja problēmu nevar atrisināt nekavējoties, Partnerim ir tiesības iesniegt rakstveida pretenziju Telema, kuru Telema izskata pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, un pēc izvēles informē Partneri par savu lēmumu mutvārdos vai rakstveidā pa pastu vai e-pastu. Ja Puses nevar panākt vienošanos, strīds tiek risināts Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūtā. Šķīrējtiesas tribunāls sastāv no viena šķīrējtiesneša, un šķīrējtiesas procesā izmantotā valoda ir angļu valoda.

8.9. Partnera pilnvarotā pārstāvja paraksts uz Līguma apliecina, ka:

8.9.1. Partneris ir iepazinies ar Līgumu un Vispārīgajiem noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot;

8.9.2. Partnera iesniegtās ziņas ir patiesas, Partneris ir ievērojis noteikumus, procedūras un apstiprinājumus, kas izriet no līgumsaistību uzņemšanās, un Partnerim ir visas tiesību aktos, statūtos un citos dokumentos noteiktās tiesības un pilnvaras, kas nepieciešamas Līguma noslēgšanai;

8.9.3. Partneris ir devis Telema piekrišanu Līguma datu apstrādei un nepieciešamības gadījumā — to nodošanai Aģentam;

8.9.4. Partneris ir devis Telema piekrišanu dalīties datos ar uzņēmumiem, kas veic par Telema pakalpojumiem izsniegto rēķinu sagatavošanu, nosūtīšanu un ar tiem saistīto parādu piedzīšanu (un uz kuriem attiecas līgumsaistības par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz tiem nodoto informāciju);

8.9.5. Līguma darbības laikā Partneris dod Telema piekrišanu Telema pakalpojumu sniegšanas laikā ģenerēto datu apstrādei, it īpaši tādu detalizēto datu apstrādei, kas attiecas uz Telema pakalpojumu izmantošanu, sakaru tīklā pārsūtīto ziņojumu veidu, laiku un metodi, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Telema un tā Aģenti apstrādā Telema pakalpojumu sniegšanas laikā ģenerētos datus produktu attīstības nolūkos, lai sniegtu Partnerim pielāgotus, ērtākus un vērtīgākus produktus.

8.10. Pirms Līguma noslēgšanas vai pirms Līguma grozījumu spēkā stāšanās Partneris ir tiesīgs informēt Telema, ka tas nepiekrīt savu datu apstrādei. Partneris ir tiesīgs jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu rakstveidā vai veidā, kas nodrošina rakstveida atveidi, informējot par to Telema.

8.11. Telema pakalpojumu pārdošanas kampaņu laikā piemērotās atlaides neattiecas uz Partneriem, kas neatbilst kampaņas nosacījumiem, kuriem ir parādsaistības pret Telema vai kuri, noslēdzot Līgumu ar Telema, ir snieguši nepatiesus datus.

8.12. Ja to pieprasa konteksts, Noteikumos lietotie termini vienskaitlī attiecas arī uz daudzskaitli un otrādi. Ja Noteikumu teksts angļu valodā un citās valodās atšķiras, vai Noteikumu teksts citā valodā ir neskaidrs, noteicošais ir teksts angļu valodā.

8.13. Noteikumi ir pieejami Partneriem Telema mājaslapā www.telema.com.

8.14. Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

8.15. Līgumi, kas parakstīti digitāli, tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem papīra formātā parakstītajiem Līgumiem. Parakstīta līguma skenēta vai pa faksu sūtīta kopija tiek uzskatīta par saistošu dokumentu.

Spēkā no 01.10.2018.